دکتر سحر سلمان

موسس و مدیر عامل آکادمی کسب و کار سحر مدیران

مهندس آرمین خاکساری

رئیس هیئت مدیره آکادمی کسب و کار سحر مدیران

پروفسور حسین باهر

عضو هیئت مدیره آکادمی کسب و کار سحر مدیران

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سید مهدی حسین زاده

عضو آکادمی کسب و کار سحر مدیران

موسس و دبیر کل بنیاد قرآن

دکتر ایرج جمشیدی

عضو آکادمی کسب و کار سحر مدیران

موسس و سردبیر روزنامه آسیا

دکتر رفعت بیات

عضو آکادمی کسب و کار سحر مدیران

نماینده مجلس دوره 7 و 9

موسس دانشگاه علمی کاربردی واحد 32

موسس دانشگاه فاران