دکتر سحر سلمان

موسس و مدیر عامل آکادمی کسب و کار سحر مدیران

مهندس آرمین خاکساری

رئیس هیئت مدیره آکادمی کسب و کار سحر مدیران

پروفسور حسین باهر

عضو هیئت مدیره آکادمی کسب و کار سحر مدیران

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی