نهمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

نهمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

1,043
119,000 تومان

هشتمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

هشتمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

1,032
119,000 تومان

سومین وبینار یکشنبه های کسب و کاری (تکمیل ظرفیت)

سومین وبینار یکشنبه های کسب و کاری (تکمیل ظرفیت)

1,052
119,000 تومان

هفتمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

هفتمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

1,001
119,000 تومان

ششمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

ششمین وبینار سه شنبه های رشد فردی (تکمیل ظرفیت)

991
119,000 تومان
کاریزما
50%
تخفیف
960
299,000 تومان 149,000 تومان
پارادایم شیفت
50%
تخفیف
995
299,000 تومان 149,000 تومان
99 نکته بازاریابی اثر بخش
38%
تخفیف
1,023
399,000 تومان 249,000 تومان