سعید پارسی نژاد
سعید پارسی نژاد
سعید پارسی نژاد
سعید پارسی نژاد

جزییات اجرایی

برند سازی
برندینگ
طراحی سایت
طراحی اختصاصی
کمپین های تبلیغاتی
تولید محتوا
مدیریت محتوا
پشتیبانی
طراحی لوگو
طراحی پلتفرم
مشاوره کسب و کار
طراحی استراتژی
  • پیشرفت پروژه